Privacy policy for visitors

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เข้ามาติดต่อ  ของบริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด

เนื่องด้วยบริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัดมีความประสงค์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ามาติดต่อให้สอดคล้องกับกฎหมายกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการบริษัทฯจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อให้ท่านได้ทราบรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลคือ ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เป็นต้น

1.1 ข้อมูลการเงินเช่นรายละเอียดการชำระเงิน

1.2 เมื่อท่านเข้าในบริเวณพื้นที่ของบริษัทฯ ที่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (“กล้อง CCTV”) บริษัทฯ จะเก็บภาพจากกล้อง CCTV ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เก็บข้อมูลเสียงผ่านทางกล้อง CCTV โดยจะติดป้ายให้ทราบว่ามีการใช้กล้อง CCTV ในบริเวณพื้นที่ของบริษัทฯ 

1.3 ข้อมูลของผู้มาติดต่อ (Visitor Records) เช่นชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลข้อมูลตามบัตรประจำประชาชนหรือหลักฐานอื่นทำนองเดียวกัน

1.4 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลชีวภาพ ความเชื่อในลัทธิศาสนาปรัชญา เชื้อชาติ สัญชาติ 

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 บริษัทฯมีวัตถุประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่บนฐานทางกฎหมายดังนี้

(1) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเช่นการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายกฎระเบียบและคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

(2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริษัทฯ เช่น เพื่อการบริหารจัดการของบริษัทฯ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่กิจกรรม การรายงานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาและปรับปรุง การรักษาความปลอดภัย และการควบคุมพื้นที่ การป้องกันและการตรวจจับอาชญากรรม 

(3) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพของท่านเช่นป้องกันโรคระบาดการปฐมพยาบาลหรือการรักษาพยาบาลการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

(4) เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(5) เมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอม เช่น บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนของท่านซึ่งมีข้อมูลศาสนา หรือหมู่โลหิต ทั้งนี้เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่าน 

2.2 ในกรณีที่บริษัทฯมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติตามกฎหมายหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่บริษัทฯๆอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือดำเนินการตามคำขอเพื่อเข้าทำสัญญาหรือบริษัทฯอาจมีความรับผิดตามกฎหมายหรืออาจมีผลกระทบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

3. การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเท่านั้นในกรณีที่บริษัทฯมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นบริษัทฯจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว

4. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวมอย่างไร

บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการที่ท่านได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ หรือการติดต่อกันผ่านทางโทรศัพท์ หรือการเข้ามาติดต่อกับบริษัทฯ ๆ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่านโดยอาศัยคุกกี้

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อความจำเป็นและเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหนังสือฉบับนี้ บริษัทฯ อาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลและนิติบุคคลต่าง ๆ อาทิเช่น 

(1) ผู้ให้บริการผู้รับจ้างตัวแทนและคู่สัญญาของบริษัทฯที่เกี่ยวข้อง

(2) หน่วยงานราชการ และหน่วยงานประเภทอื่น ๆ ตามกฎหมาย

6. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมสูญหายโดยอุบัติเหตุหรือถูกเข้าถึงเปิดเผยหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยมิชอบหรือโดยปราศจากอำนาจบริษัทฯจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งการเข้าถึงโดยพนักงานตัวแทนผู้รับจ้างหรือบุคคลที่สามบริษัทฯจะอนุญาตเฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนในกรณีที่บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัทฯจะกำกับดูแลให้บุคคลที่สามประมวลผลตามคำสั่งของบริษัทฯอย่างเหมาะสม

7. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้ในหนังสือฉบับนี้โดยระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อท่านความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายหรืออายุความตามกฎหมายเพื่อก่อตั้งปฏิบัติหรือใช้สิทธิตามกฎหมายต่างๆเป็นต้นเมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บหรือบริษัทฯไม่มีสิทธิหรือฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้วบริษัทฯจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของท่านเป็นสิทธิตามกฎหมายที่ท่านควรทราบโดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและนโยบายที่กำหนดไว้ณขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทฯกำหนดขึ้น

8.1 สิทธิขอถอนความยินยอม

หากท่านได้ให้ความยินยอมโดยให้บริษัทฯ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯเว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่

8.2 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯและขอให้บริษัทฯทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่านรวมถึงขอให้บริษัทฯเปิดเผยว่าบริษัทฯได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร

8.3 สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติรวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรงเว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

8.4 สิทธิขอคัดค้าน

ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคัดค้าน บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่บริษัทฯสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าหรือเป็นไปเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายตามแต่ละกรณี

8.5 สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าบริษัทฯหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

8.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว ในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอใช้สิทธิคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ท่านขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้แทน

8.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล 

ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

8.8 สิทธิร้องเรียน

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทฯ อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย

ทั้งนี้ ท่านสามารถดำเนินการขอใช้สิทธิต่าง ๆ นับแต่วันที่ท่านได้ยื่นคำขอและเอกสารประกอบครบถ้วน บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่ท่านร้องขอภายใน 15 วัน

9. บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่

บริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมและเท่าที่กฎหมายอนุญาต ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการประกาศนโยบายฉบับปัจจุบันให้ท่านทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

10. ท่านจะติดต่อบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางอีเมล ตามที่อยู่อีเมล DPO@ueno-fc.co.th

สำนักงานใหญ่: 33/129 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย โทรศัพท์ : (+66) 2237 0823