บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในฐานะผู้ผลิตสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล บริษัทฯ มุ่งสู่การเป็นบริษัทระดับโลก มีการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดอาเซียน ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังสนับสนุนธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษาสภาพอาหารและผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาดซึ่งถือเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ

ภายใต้ปรัชญา "ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์" "ความเพียรพยายามไม่ท้อถอย" บริษัทฯ มุ่งมั่นวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีในการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของโลก

เกี่ยวกับบริษัท

กลุ่มบริษัท อูเอโน ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2461 โดยคุณมาซาจิโร อูเอโน กว่า 1 ศตวรรษที่ผ่านมา บริษัทได้นำองค์ความรู้มาผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่ทำให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจวัตถุปรุงแต่งอาหารและเคมีภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น

ในปี พ.ศ. 2531 ได้มีการก่อตั้งบริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด และได้สร้างโรงงานที่เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ มีผลิตภัณฑ์ชนิดแรกคือ Sorbitol Compound หลังจากนั้นได้ผลิตสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลอีกหลายชนิดโดยใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในประเทศไทย จากการสืบทอดธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทฯ ขยายธุรกิจสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษาสภาพอาหารและผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร (คีป ลอง) ผลิตภัณฑ์เอทานอลผสมสูตรต่างๆ (คิลแบคและเคบี-แฮนด์) และผลิตภัณฑ์ปลดปล่อยเอทานอล (แอลโว)

บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทอูเอโน ซึ่งประกอบด้วยบริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี จำกัด และบริษัท อูเอโน ฟู้ด เทคโน อินดัสตรี จำกัด

Our Commitments

  • เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่อย่างมากมายในประเทศไทย ทำให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้ไปสู่ภาคเกษตรกรรม
  • มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างต่อเนื่อง
  • มุ่งมั่นผลิตสินค้าด้วยความเป็นเลิศ ทั้งทางด้านคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดทั้งกระบวนการของห่วงโซ่อุปทาน
  • รับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในการบริหารจัดการเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ลดการบริโภคทรัพยากรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัททั้งเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Our Commitments

  • เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่อย่างมากมายในประเทศไทย ทำให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้ไปสู่ภาคเกษตรกรรม
  • มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างต่อเนื่อง
  • มุ่งมั่นผลิตสินค้าด้วยความเป็นเลิศ ทั้งทางด้านคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดทั้งกระบวนการของห่วงโซ่อุปทาน
  • รับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในการบริหารจัดการเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ลดการบริโภคทรัพยากรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัททั้งเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
MESSAGE FROM CEO
จากไทยไปสู่สากล
เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการดำเนินกิจการในประเทศไทย
บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจสู่ระดับโลก
ในปี พ.ศ. 2531 บริษัทฯ ได้ก่อตั้งกิจการในประเทศไทยเพื่อเป็นฐานในการดำเนินธุรกิจด้านอาหารของกลุ่มบริษัทอูเอโน โดยเริ่มต้นจากการผลิตน้ำตาลแอลกอฮอล์ ต่อมา บริษัทได้นำเทคโนโลยีด้านสุขอนามัยและการถนอมอาหารซึ่งเป็นองค์ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานในประเทศญี่ปุ่นมาใช้ โดยมีประเทศไทยเป็นฐานในการบุกเบิกขยายตลาด ในปี พ.ศ. 2561 ด้วยความไว้วางใจจากผู้มีอุปการะคุณทุก ๆ ท่าน ทำให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการมาได้ถึงปีที่ 30 ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยอาหารจากประเทศไทย อาทิเช่น วัตถุเจือปนอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ไปยังประเทศในอาเซียน ตลอดจนทุกภูมิภาคทั่วโลก

เราจะมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้ปรัชญา “ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์” “ความเพียรพยายามไม่ท้อถอย” เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้านการบริโภคที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักความปลอดภัยด้านอาหาร ให้แก่ผู้คนทั่วทุกมุมโลก

บริษัทฯ ได้เสริมโครงสร้างด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ และมีความคล่องตัวในการตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงประเทศกลุ่มอาเซียน บริษัทฯ ยังได้เติมเต็มทีมงานด้านการขาย เพื่อผลักดันการขยายธุรกิจในระดับโลกให้มากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และช่วยส่งเสริมด้านการค้าการส่งออกของประเทศไทย

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากทุกท่านมากยิ่ง ๆ ขึ้นตลอดไป

Director and CEO
Masaya Ueno

ธุรกิจในระดับสากลของเรา

บริษัทฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วทุกมุมโลก

บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทอูเอโน
ซึ่งประกอบด้วยบริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี จำกัด และบริษัท อูเอโน ฟู้ด เทคโน อินดัสตรี จำกัด

Osaka Head Office

2-4-8, Koraibashi, Chuo-ku, Osaka 541-8543 Japan
Phone : (+81) 6 6203 0774
Fax : (+81) 6 6203 0773

Tokyo Head Office

2-5-6, Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0093 Japan
Phone : (+81) 3 6630 3830
Fax : (+81) 3 6630 3831

Fukuoka Branch Office

4-1, Naraya-machi, Hakata-ku, Fukuoka 812-0023 Japan
Phone : (+81) 92 281 7117
Fax : (+81) 92 281 1669

Sapporo Branch Office

13-4, Odori Nishi, Chuo-Ku, Sapporo 060-0042 Japan
Phone : (+81) 11 231 5460
Fax : (+81) 11 281 1398

Tsukuba Analysis Center

2-1-6, Tsukuba Center D-16, Sengen, Tsukuba, lbaraki 305-0047 Japan
Phone : (+81) 29 858 6761
Fax : (+81) 29 858 6767

R&D Center

4-1, Techno-Park, Sanda, Hyogo 669-1339 Japan
Phone : (+81) 79 568 2232
Fax : (+81) 79 568 7202

Sanda Factory

4-1, Techno-Park, Sanda, Hyogo 669-1339 Japan
Phone : (+81) 79 568 2210
Fax : (+81) 79 568 2219

Wakkanai Factory

1-13-1, Hamanasu, Wakkanai 097-0011 Japan
Phone : (+81) 162 33 3545
Fax : (+81) 162 33 3611

บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่

33/129 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500
โทรศัพท์ : +66 2237 0823
โทรสาร : +66 2237 2305

โรงงานบางปู

349 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : +66 2324 0023, +66 2709 3438
โทรสาร : +66 2324 0411