Privacy policy for employees

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน ของบริษัท อูเอโน เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด

เนื่องด้วยบริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อให้ท่านได้ทราบรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลคือ ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เป็นต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และ / หรือ เปิดเผย เช่น

ข้อมูล

รายละเอียด

1.ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ, นามสกุล, วันเกิด, อายุ, สัญชาติ, บัตรประจำตัวประชาชน, เลขหนังสือเดินทาง

2.ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล

3.ข้อมูลทางการเงิน

เงินเดือน, บัญชีบริษัทฯ, ประวัติทางการเงิน

4.ข้อมูลการทำธุรกรรม

การชำระเงินสหกรณ์, การชำระเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินกู้ยืมเกี่ยวกับกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

5.ข้อมูลอื่น ๆ

ประวัติการลา, สิทธิประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การจ่ายภาษี

2. แหล่งที่มาข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้โดยตรงต่อบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่โดยตรงจากท่าน ตัวอย่าง เช่น หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่นต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายกำหนด ยกเว้นบริษัทฯ มีความจำเป็นตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว  คือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ ซึ่งบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน

หรือในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ พฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต โดยจะดำเนินการเป็นคราวๆ ไปเมื่อต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากท่าน

3. จุดประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ของท่านตลอดจนเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือท่านต้องปฏิบัติตาม และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ 

4. ประมวลผลข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว  จะประมวลผลข้อมูลดังต่อไปนี้

4.1 กรณีของผู้สมัครงาน

หัวข้อ

จุดประสงค์ในการเก็บข้อมูลและประมวลผล

ฐานในการประมวลผล

1. การสรรหาพนักงาน

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประเมินว่า ท่านเหมาะสมกับหน้าที่ความรับชอบของงานที่บริษัทฯต้องการหรือไม่ และเพื่อเตรียมพร้อมกับการสัมภาษณ์งานหรือประเมินความเหมาะสมเมื่อท่านได้ทำการสมัครกับบริษัทฯ โดยตรงหรือช่องทางเว็บไซต์สมัครหางาน                                                                                                         

ด้วยวัตถุประสงค์ บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน ได้แก่ ชื่อ เพศ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด อีเมล์ เลขบัตรประชาชน ประสบการณ์การทำงาน การศึกษา Resume บุคคลอ้างอิง และอื่น ๆ 

ประโยชน์อันชอบธรรม

2. การสรรหาพนักงานบนอินเตอร์เน็ต

การเปิดรับสมัครของบริษัทฯ นั้น  ได้ทำการคัดเลือกใบสมัครเพื่อสัมภาษณ์งาน ได้นำรายละเอียดข้อมูลของท่านโดยตรง และ / หรือมาจากเว็บไซต์ที่ท่านได้อัพโหลดข้อมูล

ประโยชน์อันชอบธรรม

3. การประเมิน

บริษัทฯ จะประเมินว่าท่านเหมาะสมที่จะทำงานกับบริษัทฯ หรือไม่  โดยบริษัทฯ อาจจะให้ท่านทำแบบทดสอบ หรือตอบคำถามที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับท่าน

ประโยชน์อันชอบธรรม

4. การตรวจสอบก่อนการจ้างงาน

ก่อนที่บริษัทฯ จะจ้างงานท่าน บริษัทฯ อาจตรวจสอบก่อนการจ้างงานรวมถึงสิทธิในการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คุณสมบัติด้านวิชาชีพ ประวัติอาชญากรรม ผลการตรวจเช็ค Reference ต่าง ๆ ที่ท่านได้ให้ข้อมูลมา

ปฏิบัติตามกฎหมาย/ประโยชน์อันชอบธรรม

5. สิทธิและความเท่าเทียม

บริษัทฯ อาจดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลประวัติส่วนตัวของท่าน ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล เรื่องชาติพันธุ์ ทุพพลภาพ อายุ  ศาสนา/ความเชื่อ เพศ  ข้อมูลเหล่านี้บริษัทฯปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความเท่าเทียมและความหลากหลาย การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้จะถูกจำกัดสิทธิอย่างเคร่งครัด การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้จะถูกจำกัดสิทธิอย่างเคร่งครัด

ปฏิบัติตามกฎหมาย/ประโยชน์อันชอบธรรม

6. ระยะการเก็บข้อมูลหลังสัมภาษณ์งาน

หากท่านไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานในตำแหน่งที่ท่านได้สมัครไว้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อในอนาคตข้างหน้า บริษัทฯ อาจติดต่อท่านอีกครั้งเพื่อที่จะรับเข้าทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมกับงาน 

ประโยชน์อันชอบธรรม

4.2 กรณีของพนักงาน

หัวข้อ

จุดประสงค์ในการเก็บข้อมูลและประมวลผล

ฐานในการประมวลผล

1. ดำเนินบทบาทในฐานะนายจ้าง

ในการจัดสรร บริหารจัดการหน้าที่ความรับผิดชอบ การประเมินผลงานของท่าน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่เหมาะสม ให้ความช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการ การพัฒนาทักษะความรู้ของท่าน (เช่น การฝึกอบรม และการรับรองความรู้ต่าง ๆ  Certifications)  รวมถึงให้การปรึกษาทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง                    ด้วยวัตถุประสงค์นี้ บริษัทฯ ดำเนินการด้านข้อมูลให้สอดคล้องกับสัญญาจ้างงานของท่านและผลงานที่ทำ  ได้แก่ วันเริ่มงาน สถานที่ทำงาน ผลการปฏิบัติงาน บันทึกการฝึกอบรม บันทึกวันลาต่าง ๆ ข้อร้องเรียน และข้อบังคับตาม Compliance ต่าง ๆ                                 

สัญญา

2. ดำเนินการทางด้านบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงการหักภาษีและประกันสังคมเพื่อนำส่งและหรือการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ                                                            บริษัทฯ ได้ให้สวัสดิการที่ดีที่สุดต่อท่าน ซึ่งรวมถึงบริษัทฯ ได้ส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับสวัสดิการนั้น ๆ เพื่อที่จะได้ติดต่อกับท่านโดยตรง หรือท่านได้ลงทะเบียนกับเขาโดยตรง บริษัทฯ จะให้ข้อมูลผลประโยชน์ที่ท่านได้เสนอ ในกรณีที่ท่านเสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุ และผลประโยชน์อื่นใดไปยังบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

สัญญา/ปฏิบัติตามกฎหมาย

3.การตรวจสอบและจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่าง

เกี่ยวกับการบริหารและดำเนินการตรวจสอบ ผลงาน ความสามารถ การลา การร้องเรียน การละเมิด การอุทธรณ์ การสอบสวน และขั้นตอนการทำงานของแผนกฝ่ายบุคคลและทรัพยากร ทั้งที่เป็นทางการและไม่ทางการ เช่น การปรับเปลี่ยนหน้าที่การทำงาน การตัดสินใจทางด้านบริหารที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามสัญญา 

สัญญา

4.การดำเนินการและบริหารงานด้าน HR

ใช้เพื่อการรักษาและดำเนินการเกี่ยวกับบันทึกทั่วไปที่จำเป็นต่อการจัดการด้านพนักงาน และปฏิบัติตามสัญญาจ้างงาน สัญญาการให้บริการที่เกี่ยวข้องระหว่างท่านกับบริษัทฯ

สัญญา

5. การเข้าร่วมหารือปรึกษาเกี่ยวกับตัวแทนพนักงาน

เกี่ยวกับปรึกษาหารือหรือเจรจากับตัวแทนพนักงาน เช่น ตัวแทนสหภาพแรงงาน

ปฏิบัติตามกฎหมาย

6. สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลด้านการลาต่าง ๆ และ / หรือข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อที่จะประเมินเรื่องความไม่สมบูรณ์ทางร่างกาย หรือทุพพลภาพถาวร ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน หรือสวัสดิการ สมรรถภาพในการทำงาน การตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการว่าจ้างงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                    

ปฏิบัติตามกฎหมาย/ประโยชน์สำคัญต่อชีวิต

7. การขออ้างอิง

บริษัทฯ อาจจะตอบรับการติดต่อเพื่อขออ้างอิงจากผู้ที่จะเป็นนายจ้างอื่น ๆ ในกรณีที่ บริษัทฯ ถูกให้ชื่อเป็นผู้อ้างอิง

ประโยชน์อันชอบธรรม

8. สิทธิและความเท่าเทียม

บริษัทฯ อาจดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลประวัติส่วนตัวของท่าน ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล เรื่องชาติพันธุ์ ทุพพลภาพ อายุ  ศาสนา/ความเชื่อ เพศ  ข้อมูลเหล่านี้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้จะถูกจำกัดสิทธิอย่างเคร่งครัด การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้จะถูกจำกัดสิทธิอย่างเคร่งครัด

ปฏิบัติตามกฎหมาย/ประโยชน์อันชอบธรรม

9. การตรวจสอบ

การตรวจตราและทำเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีความจำเป็นต้องทำตามกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ  เช่น พ...คุ้มครองแรงงาน, ... แรงงานสัมพันธ์, ... เงินทดแทนฯ, ...กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา หรือ กฎหมายรัษฎากร และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติตามกฎหมาย/ประโยชน์อันชอบธรรม

10. การร้องขอจากรัฐ

ปฏิบัติตามการร้องขอจากหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อศาล หรือ องค์กรที่มีอำนาจกำกับดูแลต่าง ๆ

ปฏิบัติตามกฎหมาย

11. ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้ากับพนักงาน

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลท่านต่อคู่ค้า เพื่อที่เขาอาจให้บริการด้านสินค้าและบริการต่าง ๆ ต่อบริษัทฯ และ / หรือลูกค้าของบริษัทฯ

ประโยชน์อันชอบธรรม

12. การจัดการคำร้อง

การจัดการคำร้องที่ท่านขอความช่วยเหลือจากบริษัทฯ เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้สิทธิของท่านที่มี

ประโยชน์อันชอบธรรม

13. สิทธิพิเศษเพื่อตอบแทนพนักงาน

เพื่อติดต่อท่านในโอกาสของพิเศษของท่าน เช่น รางวัลในการทำงานเมื่อครบปีตามที่บริษัทฯ กำหนด (ทอง)

ประโยชน์อันชอบธรรม

14.การบริหารทางด้านการเงิน

บริหารจัดการทางด้านการเงิน บัญชี และการวางแผนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ประโยชน์อันชอบธรรม

15. การป้องกันหรือการตรวจสอบด้านอาชญากรรม

บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลเพื่อป้องกันและสืบค้นกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิการเข้าออกอาคาร การตรวจตราด้านความปลอดภัย การใช้กล้องวงจรปิด เพื่อสืบค้นด้านการฉ้อโกง และมีมาตรการที่ป้องกันเหตุต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

ปฏิบัติตามกฎหมาย/ประโยชน์อันชอบธรรม

16. รายงานและการวิเคราะห์ด้านธุรกิจ

บริษัทฯ อาจจัดเก็บข้อมูลของท่าน เช่น ภาพถ่าย การเตรียมรายงานประจำปี หรือแบบสำรวจเพื่อวัดผล ข้อมูลของท่านเพื่อไม่เปิดเผยอัตลักษณ์เฉพาะ  เพื่อที่ท่านจะไม่ถูกระบุตัวตน

ประโยชน์อันชอบธรรม

17.การบริหารเรียกร้องทางกฎหมาย

ในการจัดการเกี่ยวกับคดีที่มีการดำเนินกฎหมายโดยบริษัทฯ หรือต่อบริษัทฯ ๆ จะดำเนินการรักษาข้อมูลของท่านเป็นความลับสูงสุด รวมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุในที่ทำงาน

ประโยชน์อันชอบธรรม

4.3 กรณีพนักงานลาออก

หัวข้อ

จุดประสงค์ในเก็บข้อมูลและการประมวลผล

ฐานในการ
ประมวลผล

1.การเก็บข้อมูลของพนักงาน

เมื่อท่านได้ตัดสินใจลาออกจากบริษัทฯ อาจจะใช้ข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทฯ  หรือช่วยสนับสนุนเรื่องภาระผูกพันทางนิตินัยที่บริษัทฯ มีอยู่

ปฏิบัติตามกฎหมาย/ประโยชน์อันชอบธรรม

2.การบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

บริษัทฯ อาจเก็บหลักฐานข้อมูลของท่านซึ่งอาจเกี่ยวกับความรู้ในการทำงานของท่านหลังจากที่ท่านได้ออกไป เพื่อดำเนินธุรกิจหรือสนับสนุนเรื่องภาระผูกพันทางนิตินัยที่บริษัทฯ มีอยู่

ปฏิบัติตามกฎหมาย/ประโยชน์อันชอบธรรม

3. ข้อเรียกร้องหรือข้อโต้แย้ง

เพื่อเป็นการจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องหรือข้อโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับท่านหรือบุคคลอื่น ๆ รวมถึงอุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อดำเนินตามกฎหมายที่บังคับ หรือข้อเรียกร้องหรือข้อโต้แย้งนั้น

ปฏิบัติตามกฎหมาย/ประโยชน์อันชอบธรรม

4. ภาระผูกพันกับบุคคลที่สาม

เพื่อปฎิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานของท่าน เช่น กรมสรรพากร หรือ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

สัญญา/ปฏิบัติตามกฎหมาย

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อบุคคลอื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายให้เปิดเผยได้โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวจะเก็บรวบรวมใช้และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่ท่านได้ให้ความยินยอมหรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้

5.1ภายในบริษัท

-แผนก HR
-ผู้บริหาร และ ผู้จัดการแผนกต่าง ๆ

5.2 อื่น

กรมสรรพากร
สหกรณ์ออมทรัพย์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
คำสั่งศาลหรือหมายศาล
ประกันสังคม
โรงพยาบาลที่ท่านรักษา
บริษัทประกันภัย

6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค และมาตรการเชิงบริหารจัดการ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูลไปจากบริษัทฯ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะ ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

7. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นพนักงานของบริษัทฯ  หรือตลอดระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ โดยกำหนดระยะเวลาดังนี้

ที่

รายการ

ระยะเวลา

1

ชื่อนามสกุล, ที่อยู่, โทรศัพท์, อีเมล, รูปภาพ, บันทึกลายนิ้วมือ

10 ปี

2

ประวัติการรักษาพยาบาล

5 ปี

3

ประวัติครอบครัว

5 ปี

4

ประวัติการศึกษา

5 ปี

5

ประวัติการทำงาน

5 ปี

6

เงินเดือน

5 ปี

7

ประวัติการลา

5 ปี

8

การยื่นภาษีเงินได้

5 ปี

9

การชำระเงินสหกรณ์ออมทรัพย์

5 ปี

10

การชำระเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

5 ปี

11

การชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

5 ปี

12

ประกันอุบัติเหตุ

5 ปี

13

ประกันสังคม

5 ปี

8. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของท่านเป็นสิทธิตามกฎหมายที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้ ณ ขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น

8.1 สิทธิขอถอนความยินยอม

หากท่านได้ให้ความยินยอมโดยให้บริษัทฯ รวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมาย หรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่

8.2 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยว่าได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร

8.3 สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

8.4 สิทธิขอคัดค้าน

ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคัดค้าน บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่บริษัทฯ สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี

8.5 สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

8.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล

 ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว ในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอใช้สิทธิคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ท่านขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้แทน

8.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล 

  ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

8.8 สิทธิร้องเรียน

  ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทฯ อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย

ทั้งนี้ ท่านสามารถดำเนินการขอใช้สิทธิต่าง ๆ นับแต่วันที่ท่านได้ยื่นคำขอและเอกสารประกอบครบถ้วน บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่ท่านร้องขอภายใน 15 วัน

9. บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่

บริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมและเท่าที่กฎหมายอนุญาต ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการประกาศนโยบายฉบับปัจจุบันให้ท่านทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

10. ท่านจะติดต่อบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้อย่างไร

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางอีเมล ตามที่อยู่อีเมล DPO@ueno-fc.co.th

สำนักงานใหญ่: 33/129 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย โทรศัพท์ : (+66) 2237 0823