Cookies policy

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ตอบสนองความต้องการของท่าน ซึ่งรวมถึงการนำเสนอรูปแบบโซเชียลมีเดียต่าง ๆ และเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เราจะเปิดเผยข้อมูลในการใช้งานเว็บไซต์ของเรากับคู่ค้าของเราที่ให้บริการทางด้านโซเชียลมีเดีย และโฆษณา ทั้งนี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ท่านได้ให้ หรือที่คู่ค้าของเราได้เก็บรวบรวมจากการใช้เว็บไซต์ของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ท่านได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป

1. คุกกี้

คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์ข้อความที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีในการติดตามเพื่อให้เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำเสนอเนื้อหา รูปแบบ บริการที่ใช้งานง่ายและสนองตอบความต้องการของท่านได้ คุกกี้บางประเภทที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ของนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ อันได้แก่ที่กำหนดไว้ใน ข้อ ก, ข และ ค ต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน ท่านโปรดอ่านนโยบายคุกกี้โดยละเอียดและเลือกเจตนารมณ์ของท่านว่าจะยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทดังกล่าวเพื่อเก็บข้อมูลของท่านหรือไม่ เราจะใช้คุกกี้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น และท่านสามารถถอนความยินยอมที่ให้กับเราไว้ได้ทุกเวลาตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ของนโยบายฉบับนี้

2. ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้

เราใช้คุกกี้ 3 ประเภท สำหรับเว็บไซต์ของเรา ได้แก่

. คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Necessary Cookies) คือ คุกกี้ที่มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย เว็บไซต์ของเราไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมหากขาดคุกกี้ประเภทนี้

. คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Preference Cookies) คือ คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่ท่านใช้ หรือภูมิภาคที่ท่านอยู่

. คุกกี้สถิติ (Statistic Cookies) คือ คุกกี้ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์

นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้ โดยแบ่งออกได้ตามผู้สร้างคุกกี้ และระยะเวลาที่คุกกี้ถูกเก็บ ดังนี้

คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง (First Party Cookies) คือ คุกกี้ที่กำหนดโดยเว็บไซต์ของเรา (โดเมนเดียวกับที่ปรากฎใน address bar)

คุกกี้บุคคลที่สาม (Third Party Cookies) คือ คุกกี้ที่กำหนดใช้โดยโดเมนอื่นนอกจากเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้แบบช่วงเวลา (Session Cookies) คือ คุกกี้ที่ถูกสร้างมาชั่วคราว และจะถูกลบเมื่อท่านปิดการใช้งานเบราว์เซอร์

คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies) คือ คุกกี้ที่จะยังคงอยู่ระยะหนึ่งหลังจากการเข้าชมของท่าน

3. การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อไม่รับคุกกี้ของเราได้ตลอดเวลา ขั้นตอนการตั้งค่าโดยอาจกำหนดใน แต่ละเบราว์เซอร์ แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจส่งผลกระทบกับการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ของเรา ทำให้ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ และเว็บไซต์ของเรา ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างบน

สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies

4. การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของเรา อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น Google Analytics เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของเราได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่เราไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

5. การเปลี่ยนแปลงประกาศ

ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดยเราจะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

6. ติดต่อเรา

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลDPO@ueno-fc.co.th

สำนักงานใหญ่: 33/129 อาคารวอลสตรีททาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (+66) 2237 0823